Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler

(EK-1 Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi,

EK-2 PRORCSHOP İlan Hizmetleri,

EK-3 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler,

EK-4 Gizlilik Politikası,

EK-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik,

EK-6 Kullanım Koşulları,

EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları,

EK-8 Prorcshop.com Hizmetler Kuralları) ile Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır)“Değirmenyolu Cad. No:28 Asia OfisPark A Blok Kat:2 İçerenköy-Ataşehir İSTANBUL” adresinde mukim PRORCSHOP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle kısaca “PRORCSHOP” olarak anılacaktır) ile www.Prorcshop.com portalına üye olmaya elektronik olarak onay veren “Üye” arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

“Portal”: www.Prorcshop.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“Üye”: www.Prorcshop.com portalına üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: “Portal”ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Portal”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “PRORCSHOP” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 “Kurumsal Üye”: www.Prorcshop.com portalına üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

“Mağaza”: Kurumsal Üye’nin “Portal” üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği PRORCSHOP ürünüdür.

“Alt Kullanıcı”: Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Mağaza”sını kullanabilen “Üye”lerdir

“PRORCSHOP Üyelik Hesabı”: Üye’nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üye”likle ilgili konularda “PRORCSHOP”e talepte bulunduğu, “Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Portal” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfası.

“Alıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” hizmetini kullanmak suretiyle; “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” üzerinden “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan “Üye”.

“Satıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Üye”ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi “Üye”.

“Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” (Kısaca “GET”): “Alıcı” ve “Satıcı” arasında düzenlenen satış akdinin “ödemeye” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “PRORCSHOP” tarafından sağlanan hizmet.

“PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”: “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi”ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için “PRORCSHOP” tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

PRORCSHOP Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “Portal” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “PRORCSHOP” tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. “PRORCSHOP”, “Portal” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “PRORCSHOP” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, “PRORCSHOP” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan “Üye”ye duyurulur.

“PRORCSHOP Arayüzü”: Başta “ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin “KULLANICILAR” tarafından görüntülenebilmesi ve “PRORCSHOP VERİTABANI”ından sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “PRORCSHOP”e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“PRORCSHOP Veritabanı” : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “PRORCSHOP”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “Portal”da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarıilee tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “PRORCSHOP” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. “Kullanıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “PRORCSHOP” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

 1. Üyelik Şartları

4.1 “Portal”a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “PRORCSHOP” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “Portal” kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

 1. Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
 2. “PRORCSHOP” tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

4.3 “PRORCSHOP” her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve “Üye”nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir”Portal”da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya”PRORCSHOP” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde “PRORCSHOP”in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye”, Portal”de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 “PRORCSHOP”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “PRORCSHOP”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “PRORCSHOP”, “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. “Üye”lerin, “PRORCSHOP” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “PRORCSHOP Üyelik Hesabına” girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “Üye”ler, “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye”lerin, “PRORCSHOP”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. “Üye”, “Portal” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Portal” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “PRORCSHOP”, “Üye” tarafından “PRORCSHOP”e iletilen veya “Portal” üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. “Üye”, “PRORCSHOP”in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “PRORCSHOP”in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “Portal”ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. “Üye”nin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her “Üye”, “PRORCSHOP”in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Portal” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Portal” üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “PRORCSHOP”in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “PRORCSHOP”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve “PRORCSHOP Arayüzü” ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “PRORCSHOP Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “PRORCSHOP” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “PRORCSHOP” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen “PRORCSHOP VERİTABANI”nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; “PRORCSHOP’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “PRORCSHOP VERİTABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Prorcshop’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. “Portal”da “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “PRORCSHOP”in, “PRORCSHOP” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “PRORCSHOP”, “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10. “Üye” Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye”lerin, “PRORCSHOP”in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. “PRORCSHOP”in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. “PRORCSHOP”, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “PRORCSHOP” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “PRORCSHOP”, “Portal”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm “Portal” kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “PRORCSHOP”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “PRORCSHOP”in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “PRORCSHOP” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “PRORCSHOP” tarafından yapabilir. “PRORCSHOP” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. “Portal” üzerinden, “PRORCSHOP”\’in kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\’ler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “PRORCSHOP” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “PRORCSHOP”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “PRORCSHOP”, “Portal”da yer alan “Üye”lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin “Üye” bilgilerini, “Üye”nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. “PRORCSHOP”, “Portal”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “PRORCSHOP” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6. “PRORCSHOP”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

 1. “PRORCSHOP” Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

“PRORCSHOP” “Portal”da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen “Hizmet”leri  “Üye”lere sağlayacaktır. “PRORCSHOP” tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

 1. Üye”lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde “Üye”nin “PRORCSHOP Üye Hesabı” üzerinden yükleyeceği içeriklerin “Portal” üzerinden “Üye”nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,
 2. Üye”lerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi”ni kullanarak “Portal” dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde “Portal” üzerinden diğer “Üye”lere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır.

6.1. “PRORCSHOP” İlan Hizmetleri

6.1.1. “Üye”, “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden “PRORCSHOP” tarafından belirlenen “İlan Programları”na göre “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve PRORCSHOP Veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2. “PRORCSHOP”, “İlan Program”ları “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde “Üye”nin seçimine sunmayı ve “Üye”nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu “İlan Programı”na ilişkin “Üye”nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili “İlan Programı”na göre “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde “Üye”nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. “PRORCSHOP”, “Üye” tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların “Portal”da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. “PRORCSHOP”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”de yayınlayacaktır.

6.1.4. “PRORCSHOP”, “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “PRORCSHOP” bahsi geçen duruma ilişkin “Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini “PRORCSHOP”den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. “PRORCSHOP”, “Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “PRORCSHOP” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. “Üye”, bu konuda “PRORCSHOP”e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. “Üye”, “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden başta “İlan Program”larına ilişkin seçimleri olmak üzere “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. “Üye”, “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. “Üye”, “Portal”da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, “Portal”ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “Portal”da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. “Üye”, “Portal”da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Üye”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Üye”ler için “PRORCSHOP”, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Üye”liğini askıya alabilir, “Üye”likten çıkarabilir, “Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.1.10. “Üye”, hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11. “Üye”, seçmiş olduğu “İlan Hizmeti”nde “PRORCSHOP” tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu “İlan Programı” bedelini, “İlan Hizmeti”nde belirtildiği şekilde “PRORCSHOP”e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. “Üye”, kendisine ait ilanlarını “Portal”ın “Mağazalar” bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte “Portal” üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, “Portal”ın “Mağazalar” bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13. “Üye”, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple “Üye”likten çıkarılan, “Üye”liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal’a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” açtığının, PRORCSHOP tarafından tespit edilmesi halinde; PRORCSHOP’in, bu kişinin tüm “PRORCSHOP Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

6.2. “PRORCSHOP” Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip “Üye”lerin “Portal”ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde PRORCSHOP’e bildirilmesi durumunda “Alıcı” tarafından “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transfer edilmesi, eğer “Satıcı” borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı” tarafından PRORCSHOP’e bildirilirse; “Alıcı” tarafından “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı”ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve “Portal”da detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, “PRORCSHOP Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ni kullanan “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip olan “Üye”lerin hak ve yükümlülükleri ile “PRORCSHOP”in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

“PRORCSHOP Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanan “Satıcı”lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan “Satıcı”ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

6.2.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1.1. “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Alıcı”; “Portal”da ilanları gösterilen “Satıcı”ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini PRORCSHOP internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. “Alıcı”nın “Portal” üzerinden PRORCSHOP’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, “Satıcı” ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. “Alıcı” bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.2.1.2. “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı”; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde “Alıcı” tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, “Teklif Ver” butonunu kullanarak, “Alıcı” ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek “Satıcı”ya teklifini yapar. “Alıcı”nın yapacağı bu teklif “Satıcı”nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. “Satıcı”nın “Alıcı”nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden “Alıcı”nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak “Alıcı”nın “PRORCSHOP Üyelik Hesabı”nda görüntülenir. “Satıcı” kabul veya red beyanını “PRORCSHOP Üyelik Hesabı”nı kullanarak yapmak zorundadır. “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin “PRORCSHOP”in hiçbir sorumluluğu yoktur. “Satıcı” tarafından “Alıcı”nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin “Alıcı” tarafından PRORCSHOP’in “Güvenli Hesabı”na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı” ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

6.2.1.3.“Alıcı”, Portal” üzerinden “PRORCSHOP” internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile “Satıcı” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, “Alıcı” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 6.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde “PRORCSHOP Güvenli Hesabi”na yatırılmaması,”Satıcı”nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 6.2.1.1 ve 6.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında “Alıcı”ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

6.2.1.4.“Alıcı”, “Portal” üzerinden “PRORCSHOP”in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “PRORCSHOP’in “Güvenli Hesabı” dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; PRORCSHOP’in işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “Alıcı” ve “Satıcı”nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. PRORCSHOP, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek “Alıcı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, “PRORCSHOP” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında “Portal”ın ilgili bölümünden “Alıcı”ya duyurulmaktadır. “Alıcı” taksitli ödemeye karar verir ise, “Portal”ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

6.2.1.5.“Alıcı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Satıcı” ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “PRORCSHOP’in, Güvenli Hesabı”na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. “Alıcı”, “Satıcı”ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp “Güvenli Hesap”taki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transferi için “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü “Satıcı”ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde “PRORCSHOP’İN Güvenli Hesabı”nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak “Satıcı”nın ürünü geri aldığına dair ” PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunması halinde “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “PRORCSHOP”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “PRORCSHOP” tarafından “Satıcı”nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve “PRORCSHOP Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.1.6. “Alıcı”, “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında PRORCSHOP’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2.1.7. “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “PRORCSHOP”e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı” nın parası üzerinde “PRORCSHOP”in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.2.1. “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya “Portal”ın ilgili yerlerinde belirtilen “Portal”ın ve “Portal”da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu “PRORCSHOP”in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.2.2.2.“Satıcı”, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan “Alıcı”ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.3. “Satıcı”, “Alıcı”nın “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Alıcı”ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini “Alıcı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.4. “Satıcı”, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde “PRORCSHOP”e yapılan taleplere karşı PRORCSHOP’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.5. “Satıcı”, işbu sözleşmenin 6.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, PRORCSHOP tarafından yönetilen “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”na “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve “Alıcı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “Alıcı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. “Satıcı”, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de belirtilen süreç ve süre içinde “Alıcı”nın ürünü teslim alıp, “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”ndaki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına iletilmesi için PRORCSHOP’e bildirimde bulunabileceğini veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti “Satıcı”ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için PRORCSHOP’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde PRORCSHOP’in, “Satıcı”nın “Alıcı”ya yolladığı ürün ve hizmeti “Alıcı”nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya iletilmesi için PRORCSHOP’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.6. “Satıcı”, “Alıcı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “Alıcı”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “PRORCSHOP” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “PRORCSHOP Üye Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.7. “Satıcı”, “Alıcı”nın kendisine havale edilmesi için “PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve “Alıcı”nın işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “-PRORCSHOP’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “”PRORCSHOP’in Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde PRORCSHOP’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Ek Hizmetler

“Üye”ler, yukarıda sayılan temel “hizmet”lere ek olarak “Portal”dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen “Hizmet”lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. “Üye”ler “PRORCSHOP” tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve “Portal”ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin “Portal”ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.4 Ticari Elektronik İleti: Üyelik veya “Portal” üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle; Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) PRORCSHOP’e vermeleri gerekmektedir. PRORCSHOP; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir. Kişisel veriler aynı zamanda Prorcshop.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, PRORCSHOP’in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. PRORCSHOP’in belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için PRORCSHOP’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine Üyeler onay vermektedir.

 1. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

7.1. PRORCSHOP tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi PRORCSHOP tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında “Üye”nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin “Üye” tarafından portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun PRORCSHOP tarafından tespit edilmesi halinde PRORCSHOP ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren “Üye”nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. “PRORCSHOP” gerekli gördüğü durumlarda “Üye”ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) “Üye” hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. “Üye”, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak PRORCSHOP şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, PRORCSHOP’i hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. “Üye” aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde PRORCSHOP’in doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. “Üye”, “Portal”\’da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

 1. Üye Profili Değerlendirme Sistemi

8.1. Üye profili değerlendirme sistemi, “Üye”ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Üye”lerin ve “Kullanıcı”ların diğer “Üye”ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Üye”lerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Üye”lere ve “PRORCSHOP”e aittir. “Üye”ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece “PRORCSHOP” “Hizmet”leri ve “Portal”ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

8.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Üye”lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen “Üye”ye aittir. “PRORCSHOP” kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

8.3. “Üye” hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili PRORCSHOP’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve PRORCSHOP’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.4. “Üye”ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir “üye”ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Üye”nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Üye”ler PRORCSHOP’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5. “Üye”lerin, PRORCSHOP tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, PRORCSHOP tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

 1. Ücretlendirme

“PRORCSHOP”, işbu sözleşme kapsamında belirtilen “İlan Hizmetleri”, “Güvenli Ödeme Hizmeti” ve ek “Hizmet”lerle ilgili “Hizmet” ücretlerini ve ödeme koşullarını “Portal”ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. “Hizmet” ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. “Portal”da aksi belirtilmediği takdirde, “Portal”daki “Hizmet”ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

PRORCSHOP, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, Prorcshop kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. “Üye”ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

 1. Gizlilik Politikası

PRORCSHOP, “Portal”da “Üye”lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. PRORCSHOP “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 1. Diğer Hükümler

11.2. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu “Portal” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla PRORCSHOP Ver”, “PRORCSHOP ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “PRORCSHOP”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “”PRORCSHOP”\’e ait ve/veya “PRORCSHOP” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Üye”ler, “PRORCSHOP” hizmetlerini, “PRORCSHOP” bilgilerini ve “”PRORCSHOP”’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “PRORCSHOP”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dâhilinde “PRORCSHOP” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “PRORCSHOP”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dâhilinde “PRORCSHOP” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “PRORCSHOP”; “PRORCSHOP” hizmetleri, “PRORCSHOP” bilgileri, “PRORCSHOP” telif haklarına tabi çalışmaları, “PRORCSHOP” ticari markaları, “PRORCSHOP” ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

“PRORCSHOP”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “PRORCSHOP” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “PRORCSHOP” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “PRORCSHOP”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “PRORCSHOP”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. “PRORCSHOP” Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “PRORCSHOP”in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,”PRORCSHOP”i yemin teklifinden ber?i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

EK-1 Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi

 1. “Satıcı” “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden ürünüyle ilgili satış şartlarını belirleyerek ve “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”den yararlanmak istediğini belirterek sistem üzerinden ilan verir.
 2. “Satıcı” ancak “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden ilanlarının “Güvenli Elektronik Ticaret” kategorisinde görüntülenmesini seçtiği koşulda “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmetinden yararlanır. “Güvenli Elektronik Ticaret hizmeti”nden yararlanmak suretiyle oluşturulan ilanlarda satıcının kişisel ve iletişim bilgileri yer almayacaktır.
 3. “Alıcı”lar yalnızca Prorcshop portalının “Güvenli Elektronik Ticaret” kategorisi altında görüntülenen ilanlar üzerinden yapacakları alışverişlerde işbu dokümanda ve “Prorcshop Üyelik Sözleşmesi”nde “Alıcı” sıfatıyla tanımlanan hak ve yetkilere sahip olurlar. “Güvenli Elektronik Ticaret” kategorisi altında görüntülenmeyen ilanlara ilişkin yapılacak alış verişler tamamen alışverişin tarafları arasında yürütülen ve “PRORCSHOP”in hiçbir şekilde müdahil olmadığı alışverişlerdir. Bu nedenle işbu dokümanda, Portal’ın ilgili bölümlerinde ve Prorcshop Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan “Alıcı” sıfatıyla “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmetini kullanarak alışveriş yapabilmeniz için alışveriş yapacağınız ilanın “Güvenli Elektronik Ticaret” ilanı şeklinde görüntülendiğinden, ödemeyi kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla “PRORCSHOP”e ait “Güvenli Hesaba” gönderdiğinizden emin olun. Prorcshop “Güvenli Hesabına” kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla ödeme gönderilebilmektedir. Kredi kartıyla yapılan ödeme alt yapısında 3D-Secure Sistemi kullanılmaktadır. 3D Secure Sistemi hakkında bilgi almak için Bkz.http://www.bkm.com.tr/guvenli-sanal-alisveris.aspxSistem üzerinden ödeme yapılacak kredi kartı “Alıcı”ya ait olmak zorundadır. “Alıcı”ya ait olmayan kredi kartıyla yapılan ödemelerde tüm sorumluluk “Alıcı”ya aittir.
 4. “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmeti kapsamında ürün ve hizmetin satış fiyatı “Satıcı”nın talebine göre iki yöntemle tespit edilir. Birinci yöntem ürünün kesin satış fiyatının satıcı tarafından belirlenmesidir. Bu yöntemde görüntülenen ilanlarda ürünün kesin satış fiyatı belirtilmekte, bu fiyatı ve “Satıcı”nın ilanında belirttiği diğer koşulları kabul eden “Alıcı” doğrudan sistem üzerinden onayını vererek ödeme yapmaya yöneltilmektedir. İkinci yöntem ise “Satıcı”nın, ürün ve hizmetin satış fiyatının “Alıcı” tarafından kendisine yöneltilecek teklif neticesinde belirlenmesini istemesidir. Bu yöntemde “Alıcı” dilerse “Satıcı”nın ürünü satmayı kabul ettiği fiyat üzerinden ürün ve hizmeti satın alabilir dilerse de “Satıcı” tarafından belirlenen teklif aralıkları içerisinde “Satıcı”ya ürün ve hizmeti satın almak istediği fiyatı teklifte bulanabilir.
 5. “Satıcı” ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde “Alıcı” tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse “Alıcı” “Teklif Ver” butonunu kullanarak “Satıcı”ya ürünü satın almak istediği fiyatı ve teklifiyle bağlı olacağı süreyi (bu süre hiçbir koşulda 7 (yedi) işgününü geçemez) belirterek teklifini yapar. “Alici” teklifin ne kadar sure ile geçerli olacağını belirtmemişse; teklif 7 işgünü sure ile geçerli sayılacaktır. ‘Alici” tarafindan teklifin gecerlilik suresi belirlenmisse bu süre zarfında; belirlenmemişse 7 işgünü içinde “PRORCSHOP” tarafından “Satıcı”ya teklifin değerlendirilmesi için kalan sure elektronik posta yoluyla hatırlatılabilir. “Satıcı” “Alıcı ” tarafından belirlenen teklifin geçerlilik suresi içinde ya da Alıcı süre belirtmemişse 7 işgünü içinde teklifi “PRORCSHOP” Üyelik Hesabı üzerinden kabul veya red eder. Bu süre içinde “Satıcı” teklifi kabul ya da red etmezse; teklif reddedilmiş sayılır. “Satıcı” teklifi kabul etmişse; kabul beyanı sistem üzerinden “Alıcı”nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak “Alıcı”nın “Prorcshop Üyelik Hesab”ında görüntülenir. “Satıcı”nın teklifi kabul etmesiyle birlikte ilgili malın “Satıcı”nın ilanda açıkladığı koşullar ve “Satıcı”nın “Alıcı”nın önerdiği fiyat üzerinden satımına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme kurulmuş olur. Bu an itibariyle taraflar arasında kurulan sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla “Satıcı” ilanında belirttiği özelliklere sahip ürünü işbu dokümanda belirtilen yükümlülükler çerçevesinde “Alıcı”ya ulaştırmak, “Alıcı” da işbu dokümanda açıklanan koşullar çerçevesinde ürünü teslim almak ve ilgili ürünün bedelini ödemekle mükellef olacaktır.
 6. “Satıcı” satışa arz ettiği urun veya hizmetin satış fiyatını kesin olarak belirlemişse; “Alici” “Satıcı”nın ilanında belirlediği satış şartları üzerinden ürün veya hizmeti satın alma talebini PRORCSHOP” internet portalı üzerinden yaptığı andan itibaren taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Bu an itibariyle taraflar arasında kurulan sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla “Satıcı” ilanında belirttiği özelliklere sahip ürünü işbu dokümanda belirtilen yükümlülükler çerçevesinde “Alıcı”ya ulaştırmak, “Alıcı” da işbu dokümanda açıklanan koşullar çerçevesinde ürünü teslim almak ve ilgili ürünün bedelini ödemekle mükellef olacaktır.
 7. GeT (Güvenli e-Ticaret) ile alınmak istenen ürünler, satın alma aşamasında sepete atıldığında rezerve edilmemektedir. Sadece satın alma işlemi gerçekleştiğinde ürün stok kontrolü yapılmaktadır. Stokta ürün varsa satın alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Stokta olmayan bir ürün sepetten alınmaya çalışıldığında, “Stokta Bulunamadı” hatası verilmekte ve satın alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle, sepete eklenen ürünlerin stoğu bitebilir ve satın alınamayabilir. Prorcshop.com, sepete atılan ürünlerin stoklarının rezerve edilmesi için herhangi aksiyon almamakta ve garanti vermemektedir.
 8. Teklifi kabul edilen “Satıcı”nın ilgili ilanı teklifin kabul tarihinde; kesin satış bedeli üzerinden yapılan satınalmalara ilişkin ilanda ödemenin yapıldığı ve Prorcshop tarafından onaylandığı andan itibaren “Portal”dan kaldırılır.
 9. Teklif verilerek yapılan satın almalarda ödemenin işbu dokümanda belirtilen süre içinde yapılmaması veya kesin satış bedeli üzerinden yapılan ödemelerde ödemenin Prorcshop tarafından onaylanmaması durumunda; “Alıcı” ve “Satıcı” arasında akdedilen sözleşme tarafların birbirlerine herhangi bir ihbarda bulunmasına gerek kalmadan kendiliğinden fesh olunacaktır. Bu durumda ilgili ilan, eğer ilanla ilgili doping alınmış ise Prorcshop Portalından tekrar görüntülenmeye devam edecektir.
 10. Taraflar arasında işbu dokümanda açıklanan biçimde “Teklif Verme” usulü ile sözleşmenin kurulması durumunda; Alıcı sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde ürün veya hizmet bedelini “Prorcshop Güvenli Hesabı”na transfer eder. “PRORCSHOP” ödemeyi onaylar; “Satıcı”ya ödeme onay elektronik postası gönderir ve Alıcı’nın belirttiği kargo adresine ürünü göndermesini belirtir.
 11. “Satıcı” sözleşmenin kurulmasından sonra ilanda belirttiği süre içinde ürünü Alıcı’ya ulaştırmak zorundadır. Satıcı hiçbir koşulda bu süreyi 21 (yirmibir) günden fazla belirleyemez…”Satıcı” Kargoya teslim ettiği ürünle ilgili gönderi bilgilerini “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden sistem içerisine yükler.
 12. “Alıcı” ürünü kargo bilgilerini “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden takip ederek kendisine teslim edileceği zamanı öğrenir. Ürünün “Alıcı”ya, “Satıcı”nın ilanda belirttiği süre içinde ulaşması gerekmektedir. “Alıcı”ya, “Satıcı”nın ilanda belirttiği süre içinde “Alıcı”ya ulaşmayan gönderi ile ilgili “Alıcı”nın kargo şirketi ve “Satıcı” ile görüşerek sorunu çözmesi önerilir. “Alıcı bu süreçten bir sonuç alamaması durumunda “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden “Satıcı”nın ilanda belirttiği sürenin bitiminden başlayarak 2 (iki) iş günü içerisinde PRORCSHOP’e ürün ücretinin kendi hesabına iade edilmesi talebinde bulunur. Kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerden veya herhangi başka sebepten dolayı “Satıcı”nın ilanda belirttiği sürenin sonunda ürünün “Alıcı”nın eline geçmemesi durumunda ürünün tesliminin gecikerek gerçekleşeceği bilgisini alan “Alıcı” “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden ‘Güvenli Hesap”ta tutulan ürün bedelinin kendisine iade edilmeyip ürünün eline ulaşacağı tarihe kadar bekletilmesini talep edebilir. Bu durumda Güvenli Hesap”ta tutulan ürün bedeli kargo “Alıcı” tarafından teslim alınıp işbu belgede açıklanan kontroller gerçekleştirilip “Alıcı” tarafından ürünün kabul edildiğine dair bilgi geçilene kadar bekletilir.
 13. “Alıcı” ürünün “Satıcı”nın ilanda belirttiği süre içerisinde veya yukarıdaki maddede belirtilen duruma uygun olarak gecikerek kendisine teslim edilmesi halinde ürünü kargo teslim görevlisinin yanında açar ve o anda fark edilebilecek hasar ya da eksiklikleri kargo teslim görevlisine tutanak tutturarak kaydettirir. “Alıcı” durumu “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden de “Satıcı”ya ve “PRORCSHOP”e bildirir. Böyle bir durumda “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya kargo ile geri gönderir. “Alıcı” kargo görevlisine tutturduğu tutanağın bir örneğini de geri gönderdiği ürüne ekler.
 14. eslim sırasında ‘Alıcı” bir eksiklik ya da hasar fark etmezse ürünün mutabık kalınan niteliklere ve şartlara uygunluğunu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 2 (iki) işgünü içinde inceleyip ürünü kabul edip etmediğini ‘PRORCSHOP’e “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden bildirir. “Alıcı” ürünü kabul ediyorsa “Güvenli Hesap”taki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transferi için “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden “PRORCSHOP”e bildirimde bulunur. “Alıcı”nın bu süre içinde herhangi bir bildirimde bulunmaması durumunda bu sürenin sonundan başlamak üzere 3 (üç) işgünü içerisinde “Güvenli Hesap”taki ürün bedeli “Satıcı”ya transfer edilir. “Alıcı”nın ilgili sürede bildirimde bulunmaması ilgili ürün ve hizmeti eksiksiz olarak teslim aldığı ve ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transfer edilmesi için onay verdiği anlamına gelmektedir.
 15. “Alıcı”nın ürün bedelinin “Satıcı”ya transferi için bildirimde bulunmasından itibaren 3 (üç) is günü içinde “PRORCSHOP” tarafından “Güvenli Hesap”daki ürün bedeli “Satıcı”nın hesabına transfer edilir.
 16. “Alıcı” kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde derhal ürünü “Satıcı”ya iade eder ve ürün bedelinin kendi hesabına iadesi için derhal “Prorcshop Uyelik Hesabi” uzerinden “PRORCSHOP”e bildirimde bulunur.
 17. Ürünü iade alan “Satıcı”nin iade aldığını “Prorcshop Üyelik Hesabı” üzerinden “PRORCSHOP”e bildirmesinden sonra; “PRORCSHOP” tarafından gerekli kontroller yapılıp ürün bedeli 3 (üç) iş günü içerisinde “Alıcı”ya iade edilir.
 18. “Alıcı” ve “Satıcı” arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında “PRORCSHOP”, taraflar bir mutabakata varana kadar ürün bedelini “Güvenli Hesap”ta bloke etme hakkına sahiptir. Ancak bu durum kesinlikle “PRORCSHOP”in taraflar arasında bir uzlaşma sağlayacağı, böyle bir yetkisi ve sorumluluğu olduğu, taraflar ile arasında vekâlet, temsilcilik veya benzeri bir hukuki ilişki içinde olduğu şeklinde yorumlanamaz.
 19. “PRORCSHOP”, güvenli elektronik ticaret hizmetine ilişkin portal dahilinde çeşitli açıklamalarda bulnabilir. “Alıcı” ve “Satıcı” bu açıklamalara uygun olarak işlemlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedirler.

EK-2 Prorcshop İlan Hizmetleri

“PRORCSHOP” “Portal” üzerinden vermekte olduğu ilan hizmetlerini çeşitli kategoriler altında üyelerinin kullanımına sunmaktadır. “PRORCSHOP Üyelik Sözleşmesi” içerisinde Portal üzerinden sunulan hizmetler `İlan Programları` adıyla anılmaktadır. Bu dokümanda bu hizmetlerin “PRORCSHOP” “Portal”ında yapılan kategorizasyonuna uygun olarak tanımlanması, ilgili hizmetlerin sunumu ve yararlanılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

“Üye”ler işbu dokümanda belirtilen “Hizmet”lere ilişkin olarak ilgili “Hizmet”lerin “Portal” içerisinde detaylı olarak açıklandığı hüküm ve koşullara uygun olarak hareket etmekle mükelleflerdir. “PRORCSHOP”in “Portal” içerisinde tanımlandığı kapsam dışında ilgili “Hizmet”lere ilişkin yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluk yoktur.PRORCSHOP İlan Hizmetleri işbu dokümanda üç kategori altında tanımlanmaktadır. Bu kategoriler sırasıyla:

 1. Listeleme hizmetleri
 2. Özel ilan sayfaları hizmetleri
 3. Dopingler

Listeleme Hizmetleri

Bu “Hizmet” “Üye”lerin “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “PRORCSHOP” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “PRORCSHOP” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “PRORCSHOP” tarafından belirlenen sıra dahilinde “PRORCSHOP” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “PRORCSHOP” veritabanına gelen sorguların “PRORCSHOP” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “PRORCSHOP” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

“PRORCSHOP” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “PRORCSHOP”e aittir. “PRORCSHOP” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “PRORCSHOP”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “PRORCSHOP” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “PRORCSHOP” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “PRORCSHOP”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “PRORCSHOP” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

Özel ilan sayfaları hizmetleri

“Üye”lerin “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin PRORCSHOP tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak özel ilan sayfalarında toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

Özel ilan hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

Dopingler

“Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “PRORCSHOP” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “PRORCSHOP Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti PRORCSHOP tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin PRORCSHOP kaynaklı sayfa hatalarından yada PRORCSHOP veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı PRORCSHOP tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

Doping içerik ve ücretleri PRORCSHOP tarafından belirlenir. PRORCSHOP söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda PRORCSHOP ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

PRORCSHOP tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetleri, dopingli ilanları diğer ilanlardan ayırma türüne göre 3 kategoride tanımlanmaktadır. Bu kategoriler;

 1. İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler, (Listelerde Göz Önündeyim)
 2. İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler, (Vitrindeyim)
 3. İlanın listelemedeki özel konumuna yönelik dopingler (Özel Kategorilerdeyim)

İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler (Listelerde Göz Önündeyim):

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingten yararlanılmadan oluşturulmuş ilanlara göre listelemede daha yukarı sırada görüntülenmesi sağlanmaktadır. PRORCSHOP; ilanların listelemede ön sıralarda yer almasını sağlayan bu doping türlerinde PRORCSHOP “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

 1. Üst Sıradayım
 2. Kalın Yazı & Renkli Çerçeve
 3. Küçük Fotoğraf
 4. Güncelim

İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler (Vitrindeyim):

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre sayfa vitrinlerinde gösterimi sağlanmaktadır. PRORCSHOP; ilanların vitrin gösterimlerinde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde PRORCSHOP “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

 1. Anasayfa Vitrini
 2. Kategori Vitrini
 3. Detaylı Arama Vitrini

İlanın listelemedeki özel konumuna yönelik dopingler (Özel Kategorilerdeyim)

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre özel kategorilerde görüntülenmesi sağlanmaktadır. PRORCSHOP; ilanların özel kategorilerde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde PRORCSHOP “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

 1. Acil Acil
 2. Fiyatı Düşenler

“PRORCSHOP” tarafından sunulan doping hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı

Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının Prorcshop tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

(YM/ 25.01.2012**)

 

**YM= Yeni Madde

EK-3 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

Prorcshop.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.

PRORCSHOP bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.

“Üye”ler PRORCSHOP portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.

Prorcshop.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine bu sayfadakilerle ile sınırlı olmamak kaydıyla Yasaklı Ürünlersayfasından ulaşılabilir.

EK-4 Gizlilik Politikası

PRORCSHOP, “Portal”dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “PRORCSHOP Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve “Portal”da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, PRORCSHOP, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya “Portal” üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) PRORCSHOP’e vermeleri gerekmektedir. PRORCSHOP; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir. Kişisel veriler aynı zamanda Prorcshop.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, PRORCSHOP’in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. PRORCSHOP’in belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için PRORCSHOP’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

PRORCSHOP “Portal”ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. PRORCSHOP, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. PRORCSHOP, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini PRORCSHOP’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda PRORCSHOP, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik  v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • PRORCSHOP’in kullanıcılarla akdettiği “PRORCSHOP Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

PRORCSHOP, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

PRORCSHOP, kullanıcılar ve kullanıcıların “Portal”ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, “Portal”ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “Portal”ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine, ve ayrıca kişiye özel duyuru ve fırsatların siteyi ziyaret esnasında pop-up’la veya sonrasında email ile iletilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının PRORCSHOP’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

PRORCSHOP, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

PRORCSHOP tarafından “Portal” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, PRORCSHOP ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

PRORCSHOP, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman “Portal”da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. PRORCSHOP’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

EK-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Kullanıcı profili; kullanıcıların geçmişte PRORCSHOP “portal”ı üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır. Diğer alıcı ve satıcıların verdikleri puan ve yaptıkları yorumlar tamamen kendi izlenim ve değerlendirmelerine dayanmakta olup, PRORCSHOP”in söz konusu yorum ve puanlamalara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. “PRORCSHOP”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dahil olması halinde “PRORCSHOP”in söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “PRORCSHOP” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

 1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın PRORCSHOP\’e sunulmuş olması,
 2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
 3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
 4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm PRORCSHOP kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
 5. Yorumun PRORCSHOP\’e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
 6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “PRORCSHOP” e bildirilmesi,
 7. Yorumun link veya script içermesi.

EK-6 Prorcshop.com Kullanıcı Sözleşmesi

 1. PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca “PORTAL” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “PORTAL”ı kullanmaktan vazgeçiniz. “PORTAL” sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “PORTAL”ı, “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “PORTAL”ın sahibi Değirmenyolu Cad. No:28 AsiaOfisPark Binası A Blok Kat:2 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim PRORCSHOP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle kısaca “PRORCSHOP” olarak anılacaktır)’dir. “PORTAL”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler PRORCSHOP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “PRORCSHOP” “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PRORCSHOP” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” 10/7/2008 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu “Site Kullanım Koşulları” ayrıca, “PRORCSHOP” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Üyelik Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. TANIMLAR

2.1. SİTE: “PRORCSHOP” tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.Prorcshop.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI: “PORTAL”a ve/veya “PRORCSHOP VERİTABANI”na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK: “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. “PRORCSHOP ARAYÜZÜ”: Başta “ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin “KULLANICILAR” tarafından görüntülenebilmesi ve “PRORCSHOP VERİTABANI”ından sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “PRORCSHOP”e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. PRORCSHOP VERİTABANI: “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “PRORCSHOP”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. “ÜYE”: “PRORCSHOP” tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “PRORCSHOP” tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan “ÜYE”lik sürecini tamamlayarak; “PRORCSHOP”in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

2.8. “ÜYE SÖZLEŞMESİ”: “PORTAL” dahilinde “PRORCSHOP” tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “PRORCSHOP” ile “ÜYE” arasında üyelik kayıt sürecinde “ÜYE”nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “PRORCSHOP”, “ÜYE SÖZLEŞMESİ”ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle “ÜYE”nin onayına sunabilir. Bu durumda “ÜYE” olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 1. PRORCSHOP HİZMETLERİ

3.1. “PRORCSHOP”, “ÜYE”ler tarafından “PRORCSHOP VERİTABANI”na yüklenen içeriklerin “KULLANICILAR” tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle “PRORCSHOP VERİTABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden “PRORCSHOP”e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “PRORCSHOP”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE”lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, “KULLANICILAR” ve/veya “ÜYE”lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. “PRORCSHOP”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE”lerine “PORTAL” içerisinde “KULLANICILAR”ın “ÜYE”lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. “PRORCSHOP”, “ÜYE”lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer “ÜYE”ler tarafından “PORTAL” üzerinden “PRORCSHOP”e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden “ÜYE”lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. “PRORCSHOP”, “ÜYE”lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer “ÜYE” ve “KULLANICI”ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. “PRORCSHOP” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “PRORCSHOP” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “PRORCSHOP”in yetkisi dahilindedir. “PRORCSHOP” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

 1. PRORCSHOP PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “KULLANICILAR” yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. “KULLANICILAR”ın ve “ÜYE”lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “PORTAL”, “ÜYE”ler tarafından “PRORCSHOP VERİTABANI”na yüklenen “İÇERİK”lerin “KULLANICI”lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “PRORCSHOP”, “KULLANCI”lar tarafından görüntülenen “İÇERİK”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu “İÇERİK”ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. “KULLANICI” “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “PRORCSHOP” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; “ÜYE”ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve “İÇERİK”lerden dolayı “PRORCSHOP”in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “PRORCSHOP” çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, “PRORCSHOP” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “PRORCSHOP”e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “PRORCSHOP”, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından “PRORCSHOP”e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “PRORCSHOP”’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. “PRORCSHOP”, “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen “İÇERİK”leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “PRORCSHOP”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “PRORCSHOP”in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “PRORCSHOP” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “PRORCSHOP” tarafından yapabilir. “PRORCSHOP” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği “KULLANICI” veya “ÜYE”ye aittir.

4.9. “KULLANICI”lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden “ÜYE” veya “PRORCSHOP”in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. “PRORCSHOP”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcısı”dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” almıştır. “PRORCSHOP”, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “KULLANICI”ların “PORTAL” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.11. ” PRORCSHOP”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcı” olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.12. “PRORCSHOP”, “PORTAL”’ üzerinden “KULLANICILAR” veya “ÜYE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “ÜYELİK SÖZLEŞME”leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “PRORCSHOP” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.13. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “PRORCSHOP VERİTABANI”ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “PRORCSHOP VERİTABANI”ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Prorcshop tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “PRORCSHOP”in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “PRORCSHOP’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, “PRORCSHOP ARAYÜZÜ”nün “PRORCSHOP”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “İÇERİK”in “PRORCSHOP’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “PRORCSHOP sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve “PRORCSHOP”in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18. “PRORCSHOP VERİTABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Prorcshop’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla “PRORCSHOP VERİTABANI”, “PRORCSHOP ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “PRORCSHOP”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “”PRORCSHOP”‘e ait ve/veya “PRORCSHOP” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “KULLANICI”lar, “PRORCSHOP” hizmetlerini, “PRORCSHOP” bilgilerini ve “”PRORCSHOP”’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “PRORCSHOP”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “PRORCSHOP” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “PRORCSHOP”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde “PRORCSHOP” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “PRORCSHOP”; “PRORCSHOP” hizmetleri, “PRORCSHOP” bilgileri, “PRORCSHOP” telif haklarına tabi çalışmaları, “PRORCSHOP” ticari markaları, “PRORCSHOP” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 1. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“PRORCSHOP”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “Portal Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Portal Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “PRORCSHOP” işbu “Portal Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve “ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “PRORCSHOP” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “PRORCSHOP”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

“Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “PRORCSHOP”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” “PRORCSHOP” tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “”PRORCSHOP”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları

“Kurumsal Üye”: www.Prorcshop.com “Portal”ına üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren şahıs firmaları ile tüzel kişilerdir.

“Moderasyon”: Kurumsal Üyelik için Kullanıcılar’ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, PRORCSHOP Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

“Kategori”: “Portal”de verilen ilanlar EMLAK, VASITA, ALIŞVERİŞ, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, HAYVANLAR ALEMİ, GÜNLÜK KİRALIK, KİRALIK ARAÇ, MOTOSİKLET, başlıklarında gruplanmakta olup, her biri ayrı “Kategori” olarak tanımlanmaktadır.

“Paket”: “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği, içerdiği ilan sayısı ve konumu önceden tanımlanmış ilan verme limitidir.

“Ek İlan”: “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra yeni ilan vermesi veya süresi biten ilanı yeniden yayına almasıdır.

“Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği PRORCSHOP ürünüdür. “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza” olmak üzere 2 tip “Mağaza” bulunmaktadır.

“Peşin Ödemeli Mağaza”: “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği 6 ay veya 12 ay süreli olarak satılabilen “Mağaza”lar “Peşin Ödemeli Mağaza” olarak tanımlanmaktadır. YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, HAYVANLAR ALEMİ, GÜNLÜK KİRALIK kategorisindeki “Mağaza”lar “Peşin Ödemeli Mağaza” kurallarına tabi olacaktır. 06.08.2014 tarihinden önce açılan ve süresi devam edip, “Aylık Ödemeli Mağaza”ya geçmeyen VASITA ve KİRALIK ARAÇ kategorisindeki “Mağaza”lar “Peşin Ödemeli Mağaza” kurallarına tabi olacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza” satışları VASITA ve KİRALIK ARAÇ kategorileri için 06.08.2014 tarihi itibariyle durdurulmuştur. “Peşin Ödemeli Mağaza” satışları ALIŞVERİŞ kategorisi için 23.11.2015 tarihi itibariyle durdurulmuştur.  04.03.2015 tarihi itibariyle sadece “Peşin Ödemeli Mağaza”sı olan Emlak kategorisindeki “Mağaza”lar Aylık Ödemeli Mağazaya geçiş yapabilir veya “Peşin Ödemeli Mağaza” olarak yenileme yapabilir. ALIŞVERİŞ “Kategori”sinde “Peşin Ödemeli Mağaza” satın alan “Kurumsal Üye”lerin ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmaktadır.

“Aylık Ödemeli Mağaza”: Ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği, ilan “Paket”lerinin aylık ödemeli olarak sunulduğu “Mağaza”lar, “Aylık Ödemeli Mağaza” olarak tanımlanmaktadır. 06.08.2014 tarihinden sonra “Peşin Ödemeli Mağaza”sını yenileyen veya “Aylık Ödemeli Mağaza” satın alan VASITA veya KİRALIK ARAÇ kategorisindeki “Mağaza”lar ile  21.01.2015 tarihinden sonra “Aylık Ödemeli Mağaza” satın alanlar veya “Peşin Ödemeli Mağaza”sını Aylık Ödemeli olarak yenileyen EMLAK kategorisindeki “Mağaza”lar Aylık Ödemeli Mağaza kurallarına tabi olacaktır. 01.04.2015 tarihinden itibari ile MOTOSİKLET kategorisinde “Mağaza” satın alanlar Aylık Ödemeli Mağaza kurallarına tabi olacaktır.23.11.2015 tarihinden itibari ile ALIŞVERİŞ kategorisinde “Mağaza” satın alanlar Aylık Ödemeli Mağaza kurallarına tabi olacaktır.

“Galerim”: “Kurumsal Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Kurumsal Üye” adına “Kurumsal Üye”nin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Kurumsal Üye”ye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, “Mağaza”sına girdiği ilanların yer sağlanan web sitesine aktarılmasını gerçekleştiren, VASITA ve KİRALIK ARAÇ kategorilerindeki “Aylık Ödemeli Mağaza”lara sunulan üründür.

“Emlak Ofisim”: “Kurumsal Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Kurumsal Üye” adına “Kurumsal Üye”nin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Kurumsal Üye”ye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, sadece EMLAK kategorisindeki “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza”lara sunulan Prorcshop.com “Portal”ı kapsamındaki “Emlak Portföy Yönetim Sistemi” ürünüdür.“

Kurumsal Üyelik Kuralları’nın aşağıdaki 1-3. maddeler arasında düzenlenen bölümü tüm “Mağaza”lar için, 4-10. maddelerde düzenlenen bölümü ise “Aylık Ödemeli Mağaza”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza” ile “Aylık Ödemeli Mağaza”nın iptaline ilişkin düzenlemeler 11. Maddede yer almaktadır.

 1. Kurumsal Üyelik Kuralları

1.1 Kurumsal Üyelik Kuralları; “Kurumsal Üye” olanların “Mağaza” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, Prorcshop.com Portalı Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. İşbu Kurumsal Üyelik Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu Kurumsal Üyelik Kuralları geçerli kabul edilecektir. PRORCSHOP, herhangi bir zamanda Kurumsal Üyelik Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Mağaza”yı kullanmaya devam etmesi, yenilenmiş kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

1.2 “Kurumsal Üye”nin açacağı “Mağaza” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Mağaza” adında ikon, sembol ve işaret kullanılamaz.

1.3 “Mağaza”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında; siyasi ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadeler kullanılamaz. “Mağaza”nın adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma veya marka ismi olamaz.

1.4 “Kurumsal Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da Kurumsal Üyelik Kuralları’nı onaylaması zorunludur.

1.5  “Mağaza” sadece bir adet firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Mağaza” satın alınmalıdır . Bir “Mağaza”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. PRORCSHOP, şube varlığının belirlenmesinde adres bilgisinin farklı olması ölçütüne göre hareket edebilecektir. “Mağaza” veya “Mağaza”dan kaynaklanan hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz.

1.6 “Mağaza” içerisinde ancak “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun ürünler satışa sunulabilir.

1.7 “Mağaza” içerisinde ürünler satışa sunulurken “İlan Verme Kuralları”nın dışına çıkılmamalıdır.

1.8 “Mağaza” sürelerinde 1 ay standart olarak ‘30 gün’ olarak kabul edilmektedir.

1.9 Sadece “Kurumsal Üye”ler “Mağaza” açabilirler. Tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No ve PRORCSHOP tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

1.10 “Peşin Ödemeli Mağaza” içerisindeki ilanlar “limitler” dahilinde yayınlanır. “Aylık Ödemeli Mağaza”lar içerisinde ilanlar ise 4. ve 8. maddelerdeki kurallara göre yayınlanır.

1.11 “Kurumsal Üye”ler “Kategori” bazında 1 adet “Mağaza” açabilmektedir.  “Mağaza”da tek “Kategori”de ilan verilebilecek olup, farklı “Kategori”de ilan verilmek istenmesi halinde; yeni bir “Mağaza” satın alınmalıdır.  “Peşin Ödemeli Mağaza”lar aynı kullanıcı adı ile birden fazla “Mağaza” açamaz. “Aylık Ödemeli Mağaza”lar ise 5.3.maddesindeki kurallara göre “Mağaza” açabilirler.

 1. Toplu Doping Kullanım Koşulları

2.1 “Doping”, ilanın ön plana çıkarılarak, belirlenen fiyat ile çok daha fazla kişi tarafından görüntülenmesini sağlayan üründür. “Toplu Doping” ise birden fazla dopingin tek seferde satın alınabilmesi imkanı olup, sadece “Kurumsal Üye”ler ile “Alt Kullanıcılar”ı tarafından satın alınabilir.

2.2 Her bir “Doping”in kullanım süresi, “Doping”li ilanın yayınlanmasından itibaren minimum 1 (bir) haftadır. “Doping”in süresi bitmeden iptal edilirse ücret iade edilmez. Her bir ilanda kullanılan “Doping”, sadece kullanıldığı ilan için geçerlidir, başka bir ilana aktarılamaz.

2.3 “Doping”li ilan silindiğinde veya yayından kaldırıldığında o ilana uygulanmış “Doping” tamamen kullanılmış olur ve “Doping”in henüz kullanılmamış olan süresi artık kullanılamaz.

2.4 “Toplu Doping” alan “Kurumsal Üye”, Kurumsal Üyeliği sonlandığında kalan “Doping”leri, Kurumsal Üyeliğini yenileyene dek kullanamaz.

2.5 “Toplu Doping” ile alınan “Doping”lerin kullanım süresi “Doping”lerin sisteme tanımlandığı andan itibaren 180 gündür. 180 gün içinde kullanılmayan “Toplu Doping”ler kullanılmış sayılır ve geçerliliğini yitirir. Bunlara ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

2.6 “Toplu Doping” alımlarında alınan “Doping”ler farklı “Doping”lerle değiştirilemez.

2.7 “Toplu Doping”, bu “Doping”i alan “Kurumsal Üye” için geçerlidir, başka “Kurumsal Üye”ye aktarılamaz.

2.8 “Toplu Doping”ler, kampanyalı toplu doping satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamında verilen ücretsiz/hediye “Doping”ler iade edilemez.

2.9 “Mağaza” kullanımının PRORCSHOP tarafından pasif hale getirilmesi halinde; “Mağaza”ya tanımlanmış “Toplu Doping”lerin iadesinde, tahsil edilen birim fiyat üzerinden hesaplama yapılır. Kullanılmış olanlara karşılık olan ücret, Kurumsal Üyeliğin PRORCSHOP tarafından sona erdirilmesi anındaki birim bedelden hesaplanarak “Toplu Doping” bedelinden kesilir ve bakiye bedel iade edilir. Ancak kampanyalı “Toplu Doping” satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamındaki “Toplu Doping”ler iade kapsamına dahil edilmez.

 1. Kampanya Koşulları

3.1 PRORCSHOP, zaman zaman “Mağaza”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Mağaza”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Üye”ye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz.

3.2 PRORCSHOP tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; PRORCSHOP’in herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

3.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin PRORCSHOP tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

3.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Kurumsal Üye” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Mağaza”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

3.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Üye’liğin PRORCSHOP tarafından veya Kurumsal Üye tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

 1. Kurumsal Üyelik Kuralları (“Aylık Ödemeli Mağaza”)

4.1 “Kurumsal Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da Kurumsal Üyelik Kuralları’nı onaylaması zorunludur.

4.2 “Aylık Ödemeli Mağaza”ya geçiş yapan veya ilk kez Aylık Ödemeli Mağaza alan Kurumsal Üye’ler Peşin Ödemeli Mağaza”ya geçiş yapamazlar.

4.3 04.03.2015 tarihi itibariyle ilk kez Kurumsal Üye olmak isteyen EMLAK kategorisindeki Mağazalar ile EMLAK kategorisindeki süresi sona ermiş “Peşin Ödemeli Mağaza”lardan yenileme yapanlar “Aylık Ödemeli Mağaza” kurallarına tabi olacaktır.

4.4 “Kurumsal Üye” olduktan sonra VASITA kategorisi için GALERİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Üye”, Galerim Sözleşmesi linkinde yer alan Galerim Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

4.5 “Kurumsal Üye” olduktan sonra EMLAK kategorisi için EMLAK OFİSİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Üye”, Emlak Ofisim Sözleşmesi linkinde yer alan Emlak Ofisim Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

4.6 23.11.2015 tarihi itibariyle ilk kez Kurumsal Üye olmak isteyen ALIŞVERİŞ kategorisindeki Mağazalar ile EMLAK kategorisindeki süresi sona ermiş “Peşin Ödemeli Mağaza”lardan yenileme yapanlar “Aylık Ödemeli Mağaza” kurallarına tabi olacaktır. 23.11.2015 tarihi itibariyle Peşin Ödemeli Mağazası bulunanlar dilerse bir Paket satın almak suretiyle Aylık Ödemeli Mağaza’ya geçebilir. Bu durumda Peşin Ödemeli Mağazası’na ilişkin hakları sona ermiş olacaktır.

 1. Kurumsal Üyelik Talebi

5.1 Kullanıcı, “Kurumsal Üye” olma talebini PRORCSHOP’e üç şekilde bildirebilir:

5.1.1 Önceden açılan “Mağaza”nın süresinin sona ermesi üzerine Kurumsal Üyelik talebinde bulunma

5.1.2 Önceden açılan “Mağaza”nın süresi sona ermeden Kurumsal Üyelik talebinde bulunma

5.1.3 “Portal” üyesi olmayan yeni kullanıcı tarafından Kurumsal Üyelik talebinde bulunma

5.2 Kurumsal Üyelik talebinde bulunma, Müşteri Hizmetleri veya Satış Ekipleri ile görüşme ile gerçekleştirilir. Kullanıcı, mevcut “Peşin Ödemeli Mağaza”sının süresi sona ermeden Kurumsal Üyelik talebinde bulunmuşsa, ödenmiş bedelden kullanmadığı döneme ilişkin bakiye bedel Kurumsal Üyeliğe tanımlanır. Bu durumda Kullanıcı’nın yayındaki ilanları, mevcut ilan yayın süreleri sona erene kadar yayında kalmaya devam edecektir. “Kurumsal Üye”nin mevcut mağazasındaki ilanlarının ilan yayın süresi sona erdikten sonra tekrar yayına alınması ise; ancak aşağıda 8. maddede belirtilen şartlara uygun olması halinde mümkündür.

5.3 Aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile birden fazla “Mağaza” satın alınmasına izin verilmez.

5.4 Üyeliği kapanmış ya da kapatılmış eski kullanıcılar, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile üyeliklerini yeniden açmak istediğinde, önceki dönemlerden kalan ödenmemiş faturaları ödenmiş olmalıdır.

 1. Kurumsal Üyeliğin Kontrolü – “Moderasyon”

6.1 Kurumsal Üyelikte “Moderasyon” sürecinde Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, Adres, Telefon No gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.

6.2 6.1’de yer alan bilgilerin doğruluğundan “Kurumsal Üye” sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda ek belge istenebilir.

6.3 Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi PRORCSHOP tarafından talep edildiğinde, “Mağaza” açılışı için düzeltmenin tamamlanması beklenecektir. Düzeltme taleplerinin 7 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, “Mağaza” satın alma talebi iptal edilecektir.

6.4 “Moderasyon”u tamamlanmış olan bilgilerde değişiklik olması halinde; “Kurumsal Üye” 30 gün içinde portal üzerinde bilgileri güncelleyerek PRORCSHOP’i bilgilendirecektir. Bilgilendirme sırasında girilen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.

6.5 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “Mağaza”sı ve Kurumsal Üyeliği derhal iptal edilebilir. “Mağaza”sı iptal edilen “Kurumsal Üye”, PRORCSHOP’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olacaktır.

 1. Abonelik Yaşı ve Rozet Alımı

7.1 “Abonelik Yaşı”, “Kurumsal Üye”nin PRORCSHOP nezdindeki “Mağaza” sahipliği süresidir ve o Kullanıcı Adı ile PRORCSHOP’de ilk kez “Mağaza” açılan tarihte başlar. “Mağaza” açıldığı tarihte “Kurumsal Üye”nin “Abonelik Yaşı” 1 (bir) olup, her 12 aylık sürenin tamamlanması üzerine “Abonelik Yaşı” bir yaş artacaktır. Kurumsal Üyeliğin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya PRORCSHOP tarafından “Mağaza”nın kapatılması halinde aynı Kullanıcı Adı ile 90 gün içinde yeniden “Mağaza” açılmazsa; “Abonelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Kurumsal Üye”nin açtığı yeni “Mağaza”nın “Abonelik Yaşı”, yeni “Mağaza”nın açılış tarihi itibariyle başlar.

7.2 Her “Kurumsal Üye”, “Abonelik Yaşı” esas alınarak bir rozet sahibi olacak ve bu rozet “Kurumsal Üye”nin “Mağaza” ilanlarında ve “Mağaza” web sayfasında görüntülenecektir. “Kurumsal Üye”, rozetin yalnız abonelik süresi ile ilgili bir bilgilendirme niteliğinde olduğunu, “Kurumsal Üye” veya “Kurumsal Üye” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin herhangi bir şekilde PRORCSHOP tarafından desteklendiği şeklinde yorumlanmayacağını ve site kullanıcılarına bu kapsamda beyanlarda kesinlikle bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7.3 “Mağaza” kurallarına “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”nın uymadığının tespiti halinde, “Mağaza”ya geçici veya sürekli kapatma yaptırımı uygulanabilir. Yaptırım uygulanması durumunda, “Mağaza” tekrar açılsa dahi rozette gözüken Abonelik Yaşı sıfırlanmış olacaktır.

 1. Paketler

8.1 “Kurumsal Üye” olabilmek “Mağaza” ürününün satın alınmasına bağlı olup, “Mağaza”nın kullanılabilmesi için de “Aylık Ödemeli Mağaza”ya en az 1 “Paket” bağlanmış olmalıdır “Paket” olmadan “Mağaza” sahibi olunamaz. “Aylık Ödemeli Mağaza”nın ücreti, “Mağaza”ya bağlanmış olan “Paket”lerin bedelleri ile, varsa “Ek İlan” bedellerinin toplamından oluşur.

8.2 PRORCSHOP tarafından sunulan “Paket” seçenekleri arasından, il, kategori ve ilan sayısı bazında “Paket” seçimi yapacaktır (Örneğin: İzmir Vasıta 50 Paketi gibi). Aynı “İl” içerisinde kullanılmak üzere tek bir “Paket” alınabilecektir. “Paket”ler sadece satın alındığı “İl” için kullanılabilecek olup, başka il için o “İl”e ilişkin “Paket” satın alınmalıdır.

8.3 “Paket”ler, taahhütlü veya taahhütsüz olarak satın alınabilecek olup, iptal edilmek istendiğinde:

8.3.1 Taahhütlü Paket’te: “Kurumsal Üye” taahhüt ettiği süreden önce Taahhütlü Paket’ten çıkmak isterse; seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, taahhüt dönemi boyunca almış olduğu indirim, “Taahhütsüz Paket”lerin o dönemdeki aylık ücretlerine göre hesaplanacak, çıkan fark kendisine fatura edilecek ve “Kurumsal Üye” bu fatura tutarını 10 gün içinde PRORCSHOP’e ödemekle yükümlü olacaktır.

8.3.2 Taahhütsüz Paket’te: “Kurumsal Üye” seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, o döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

8.4 Aksi kararlaştırılmadıkça “Paket”lerin süresi aylık olarak tanımlanmakta olup, “Kurumsal Üye” “Paket” iptali talebini “Müşteri Hizmetleri”ne bildirmediği sürece “Paket” tanımlaması aylık bazda kendiliğinden yenilenir. “Paket” iptal talepleri, PRORCSHOP Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi “Paket”in süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, “Paket” süresi sona erene dek “Kurumsal Üye” mevcut “Paket”ini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak “Paket” iptal talebini takiben “Kurumsal Üye” “Ek İlan” kullanımı yapamayacaktır. Satın alınan “Paket”in faturasının kesilmesi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre ayın 1., 10. veya 20.günü yapılacağından, “Kurumsal Üye” iptal talebini en geç fatura kesim tarihinden 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirmiş olmalıdır.

8.5 “Paket”ler arası geçiş talepleri, PRORCSHOP Müşteri Hizmetleri’ne iletilecektir. “Paket” geçişleri, mevcut “Paket”e ilişkin “Kurumsal Üye”nin taahhüdü bulunup bulunmadığına göre aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilecektir:

İşlem

Türü

Mevcut Durum Yeni Durum “Paket” Değiştirme İmkanı Açıklama
Üst Pakete Geçiş Taahhütlü  Taahhütlü Var Yeni “Paket” kalan taahhüt süresi boyunca taahhütlü olarak kullanılır
Üst Pakete Geçiş Taahhütsüz  Taahhütlü Var Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir veya paket süresi bitmeden aynı dönem içinde üst pakete geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar.
Üst Pakete Geçiş Taahhütsüz  Taahhütsüz Var  –
Üst Pakete Geçiş Taahhütlü  Taahhütsüz Yok  –
Alt Pakete Geçiş Taahhütlü  Taahhütlü Var Taahhüt süresi içinde bir kere geçiş yapılabilir ve geçiş en fazla 2 seviye alt pakete kadar gerçekleştirilebilir.
Alt Pakete Geçiş Taahhütsüz  Taahhütsüz Var  –
Alt Pakete Geçiş Taahhütsüz  Taahhütlü Var Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar.
Alt Pakete Geçiş Taahütlü  Taahhütsüz Yok  –

8.6 “Kurumsal Üye”nin “Paket” değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır. “Kurumsal Üye”, yeni “Paket” limitinden hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullanılan “Paket” ile geçiş yapılan “Paket” tutarı arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Kurumsal Üye”, yeni “Paket” limitinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, bir sonraki dönemin başında yeni “Paket”e geçiş yapar. Alt Pakete geçişler, sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir.

8.7 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, “Portal”deki Üst Paketlerden herhangi birine geçebilir, taahhüt süresi boyunca Üst Paketler arasındaki değişikliği birden fazla kez gerçekleştirebilir. Ancak “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye”nin taahhüt süresi içinde Alt Pakete geçişi ancak bir kez mümkündür ve en fazla iki seviye Alttaki Pakete geçiş olarak gerçekleştirilebilir.

8.8 “Taahhütlü Paket” veya “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, “Paket” değişikliğini ancak aynı “İl” için satılan “Paket”ler arasında yapabilir.

8.9 PRORCSHOP tarafından Kurumsal Üye’ye taahhütünün sona ermesine 1 ay kala otomatik olarak Taahhütlü Paket’inin yenileceğine bilgilendirme gönderilir. “Taahhütlü Paket” sahibinin, taahhüdünün sona ereceği döneme ilişkin faturanın kesim tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirimde bulunmaması halinde; taahhüdü aynı “Paket” içeriği ile güncel fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. “Taahhütsüz Paket” ise, iptal edilmediği sürece güncel fiyatlarla otomatik olarak yenilenecektir.

8.10 “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”larının verdikleri ilan sayıları ile “Ek İlan” adetleri, ‘Bana Özel-Raporlar’ alanında yayınlanmakta olup, kontrolü ve takibi “Kurumsal Üye”nin sorumluluğundadır.

8.11 PRORCSHOP’in “Paket” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya şartları ve “Paket” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu “Kurumsal Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

9.1 “Kurumsal Üye”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, PRORCSHOP’in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.

9.2 Kurumsal Üyelik kurallarını onaylayan “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda PRORCSHOP’in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün PRORCSHOP’in çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.3 Kurumsal Üyelik kurallarını onaylayan “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda PRORCSHOP’in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili PRORCSHOP’e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, “Mağaza” açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” ‘Bana Özel-Ödeme Bilgilerim’ alanından yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.

9.5 “Kurumsal Üye”nin PRORCSHOP’den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.

 1. Faturalandırma ve Ödeme

10.1 “Kurumsal Üye”nin satın aldığı tüm “Paket”lere ve “Ek İlan” kullanımlarına ilişkin ödenecek toplam tutar için aylık bazda tek bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’si olarak belirlenecektir. “Kurumsal Üye”nin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, alacağı yeni “Paket”ler için de uygulanacaktır.

10.2 Faturalama, hizmet alınacak “Paket” süresinin başlangıcında yapılacak ve ödemeler peşin olarak her bir faturalama dönemi başında tahsil edilecektir. “Mağaza” açılışını takip eden ilk fatura, “Kurumsal Üye”nin siteye kayıt olduğu tarih ile fatura tarihi arasındaki süre esas alınarak oransal olarak hesaplanacak ve peşin ödemesi alınacak aya ilişkin fatura bedeline eklenecektir.

10.3 Mevcut “Peşin Ödemeli Mağaza”sının süresi sona ermeden “Aylık Ödemeli Mağaza”ya geçme talebinde bulunan “Kurumsal Üye”nin, ödediği ancak  kullanmadığı döneme ilişkin bakiye bedel Kurumsal Üyeliğe tanımlanacağından , “Paket” ve/veya “Ek İlan” bedelleri bu bakiyeyi geçinceye kadar faturalama yapılmaz.

10.4 “Kurumsal Üye”nin mevcut paketini aşan ilan vermesi halinde tahakkuk edecek “Ek İlan” ücreti ve “Paket”ler arası değişiklikten doğan ücret farkları bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. “Kurumsal Üye”nin “Ek İlan”dan yararlanabilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

10.5 “Kurumsal Üye”, herhangi bir zamanda PRORCSHOP Müşteri Hizmetleri aracılığı ile fatura kesim tarihini değiştirebilecek olup, kayıtlı fatura kesim tarihi ile seçilen fatura tarihi arasındaki dönem için oransal hesaplama (prorata) yapılarak fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi değişikliği halinde;

10.5.1 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye” tarafından bir taahhüt döneminde yalnızca bir kere olmak kaydıyla fatura kesim tarihi değiştirilebilecektir.

10.5.2 “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye” tarafından fatura kesim tarihi değişikliği gerçekleştirilmesi halinde; müteakip 3 (üç) fatura dönemi boyunca yeniden değişiklik yapılmayacaktır.

10.6 “Kurumsal Üye”nin faturada “Paket”(ler)i, “Ek İlan” kullanım bilgileri, KDV dahil ödenecek tutar bilgileri yer alacaktır. “Kurumsal Üye” olan Kullanıcı’nın önceden ödeyip kullanmadığı bakiye tutar varsa, bu miktar “Kurumsal Üye” tarafından ‘Bana Özel’ sayfasında ‘Ödeme Bilgilerim’ altında görülebilecektir.

10.7 “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’sinde fatura kesilmesi üzerine, kredi kartından fatura kesim tarihinde tahsilat gerçekleştirilecek olup, ilgili fatura “Kurumsal Üye”ye gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda; “Kurumsal Üye”:

10.7.1 Fatura kesim tarihinden itibaren 10 gün boyunca “Mağaza”sını tüm fonksiyonlarıyla normal şekilde kullanmaya devam edecektir. Faturanın ödenmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak ancak “Ek İlan” hakkından yararlanamayacak, yeni bir “Paket” alamayacak, “Paket” değişikliği işlemi yapamayacaktır. 10 günlük süre boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

10.7.2 Fatura kesim tarihinden sonraki 11. gün ile ikinci fatura kesim tarihi arasındaki dönemde tahsilat halen gerçekleştirilememiş ise; yeni ilan verilemeyecek, pasifteki bir ilan yayına alınamayacak ancak yayındaki ilanlar düzenlenebilecek, yayından kaldırılabilecek ve “Kurumsal Üye” ‘Bana Özel’ sayfasını kullanmaya devam edebilecektir. Bu dönem içerisinde fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

10.7.3 İkinci fatura kesim tarihine gelindiğinde halen tahsilat gerçekleştirilememiş ise; “Kurumsal Üye”nin tüm ilanları yayından kaldırılacak, “Mağaza” ve “Mağaza”ya bağlı tüm “Alt Kullanıcı”ların “Mağaza” kullanımı kapatılacak, alacağın tahsili için yasal takip başlatılacaktır. “Kurumsal Üye”, bu tarih itibariyle ‘Bana Özel’ sayfasına giriş yapamayacaktır. Eğer “Kurumsal Üye”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, 8.3.1.maddedeki düzenleme geçerli olacaktır. Eğer “Kurumsal Üye”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, o “Paket”ler için geçmişe dönük olarak aldığı taahhüt indirimleri ”Kurumsal Üye”ye faturalanacaktır. “Mağaza” kapatıldıktan sonraki 90 gün boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır. “Mağaza”ya ait borç varken, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile “Mağaza” açılmasına izin verilmeyecektir. 90 günlük süre boyunca faturalar tahsil edilse dahi “Mağaza” kapanmış olacaktır. “Kurumsal Üye” yeniden “Mağaza” açmak isterse, “Mağaza” açmaya yönelik tüm işlemleri yeniden yapmakla yükümlü olacaktır. ALIŞVERİŞ kategorisine ait Güvenli Elektronik Ticaret (GET) süreci devam eden ilanlar için Kurumsal Üye sadece PRORCSHOP’in Çağrı Merkezi üzerinden destek alarak GET sürecini tamamlayabilecektir.

10.8 “Kurumsal Üye”ye kesilecek aylık  faturanın toplam bedeli aylık 6.000.-TL’yi (Altıbin Türk Lirası) geçmeyecektir. Bu limite ulaşılması halinde, “Kurumsal Üye” ücrete tabi ek işlem yapamayacaktır. PRORCSHOP işbu üst limit tutarını dilediği zamanda, dilediği oranda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. Kurumsal Üyeliğin ve “Mağaza”ların İptali;

“Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sını kapatmak istemesi veya şartların oluşması halinde PRORCSHOP tarafından “Mağaza”sının kapatılması durumunda, Kurumsal Üyeliği de iptal edilir. Kurumsal Üyelik her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sı da otomatik olarak kapatılacaktır. Aşağıdaki 11.1 – 11.3. maddeler arasında düzenlemeler tüm “Mağaza”lar için, 11.4 – 11.09.  maddelerdeki düzenlemeler “Aylık Ödemeli Mağaza”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza”nın iptali ise 11.10’de düzenlenmiştir.

11.1 Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde PRORCSHOP Kurumsal üye ve alt kullanıcıların ilan vermesini durdurabilir veya “Mağaza” kullanım hakkını askıya alabilir, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Kurumsal Üyelik’i sona erdirebilir:

 • Kurumsal Üye ve/veya Alt Kullanıcı’ların, Kurumsal Üyelik Kurallarına ve/veya Prorcshop.com Portali Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,
 • “Üyelik” ve “Mağaza” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi
 • İlan Verme Kurallarına aykırı davranması
 • Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması

“Mağaza”nın askıya alınması halinde; “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”ları belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, PRORCSHOP’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine Kurumsal Üyelik’in PRORCSHOP tarafından sona erdirilmesi halinde; Kurumsal Üye’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

11.2 “Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumsal Üyeliğinin PRORCSHOP tarafından iptali halinde; artık Bireysel Üye’liğe dönüş yapılamayacak, ‘Bireysel Üye’ye tanınan haklardan yararlanılamayacaktır.

11.3 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verildiğinin tespit edilmesi halinde, “Mağaza” derhal kapatılabilir veya bilgiler düzeltilene kadar askıya alınabilir. Bu durumda, PRORCSHOP’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır.

11.4 “Aylık Ödemeli Mağazalar”da Kurumsal Üye’ye tanımlı en az 1 paket olmalıdır. Tanımlı paket olmaması veya paketlerinin iptal edilmiş olması durumunda Kurumsal Üyeliği otomatik olarak iptal edilir. Paket iptali 8.3 ve 8.4. maddelerde yer almaktadır.

11.5 “Aylık Ödemeli Mağazalar”da Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya üyeliğinin PRORCSHOP tarafından sona erdirilmesi halinde; herhangi bir sebeple temin edilen her türlü ücretsiz/hediye dopingler iade kapsamına dahil edilmez ve iptal olur.

11.6 Faturaların bir sonraki fatura tarihine kadar tahsil edilememesi durumunda “Mağaza” kapatılacaktır. Faturaların ödenmemesi durumuna ilişkin kurallar 10.7. maddede yer almaktadır.

11.7 “Kurumsal Üye” “Mağaza” başvurusunda bulunduğunda veya sonraki bir tarihte Galerim Yönetim Sistemi’ni de talep etmişse, Kurumsal Üyeliğin iptali ile Galerim Yönetim Sistemi de iptal edilecektir.

11.8 “Kurumsal Üye”nin ‘Paket’ini iptal ettirmesi nedeniyle ‘Paket’i kalmaz ise, iptal talebinde bulunduğu “Paket” dönemi sonunda “Mağaza”sı kapatılacaktır. “Paket” iptaline ilişkin kurallar 8. maddede yer almaktadır.

11.9 ”Mağaza”nın herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya PRORCSHOP tarafından iptali halinde aynı kullanıcı 90 gün içinde yeniden “Mağaza” ürünü almazsa; “Abonelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Kurumsal Üye”nin “Abonelik Yaşı”, yeni “Mağaza” ürününün alındığı tarih itibariyle başlar.

11.10  “Peşin Ödemeli Mağaza”ların Kurumsal Üyelik iptali talebi, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru ile yapılır. Aktivasyon tarihi 30 günü geçen ve Kurumsal Üye’liğini sonlandırmak isteyen Üye’ye herhangi bir bedel iadesi yapılmamaktadır. Aktivasyon tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde Kurumsal Üyelik iptali talebinde bulunan Kurumsal Üye’nin, “Mağaza” için ödemiş olduğu toplam bedelden bir aylık kiralama bedeli (1 Yıllık abonelik bedeli / 12) ve buna ek olarak %30 sözleşmeyi erken feshetme bedeli kesilerek iade edilir. 30 günlük süre içinde iptalde buna ek olarak Peşin Ödemeli Mağaza”yaherhangi bir sebeple temin edilmiş ücretsiz/hediye doping varsa, kullanılan dopinglerin bedeli iade edilecek tutardan kesilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için Kurumsal Üye’nin iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

EK-8 Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları

Prorcshop.com Hizmetler Kuralları

 1. Üyelik

1.1.   Kurumsal üye ‘Prorcshop.com Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) Prorcshop.com Hizmetler’de Kurumsal üye olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.

1.2.   Kurumsal üye ‘Prorcshop.com Hizmetler’ kategorisinden 30.06.2015 tarihine kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek olup; bu tarihten itibaren her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirlenen üyelik bedelinin, 30 günde bir PRORCSHOP’e bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.

1.3.   Kurumsal üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini ‘Bana Özel’ bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.

1.4.   Bireysel Prorcshop.com üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.

 1. com Hizmetler İşleyişi

2.1.   Kurumsal üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, PRORCSHOP tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi PRORCSHOP’in herhangi bir Kurumsal üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal üye profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.

2.2.   Kurumsal üyeler, kredi kartından tahsil edilen vitrin bedeli karşılığında bir haftalık süre ile vitrin ana sayfasında ön sırada yer alabilir. Söz konusu vitrin ilanları dönüşümlü olarak yayınlanacaktır. Kurumsal üyenin üyeliğinin iptali veya kara listeye alınması halinde ödenen vitrin bedelinin iadesi talep edilemez.

2.3.   Bireysel üyeler, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Bireysel üyeler; Kurumsal üyelereverilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.  

2.4.   Bireysel üyenin Kurumsal üyeye sorduğu soruların yahut Kurumsal üye ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde Prorcshop.com üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal üyenin üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel üyeler tarafından Kurumsal üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak PRORCSHOP sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.

2.5.   Kurumsal üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları PRORCSHOP’e şikayet edebilir.

2.6.   Kurumsal üyeler diledikleri zaman Kurumsal üyelik profilini gizli statüsünde kullanarak arama sonuç listelerinde yer almamayı tercih edebilir.

 1. Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları

3.1.   Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

3.1.1.  Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, üyelik iptal talebini PRORCSHOP’e yazılı olarak iletebilir. Bu durumda Kurumsal üyenin ödemiş olduğu üyelik ücretlerinin tamamı Kurumsal üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

3.1.2.   Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 30 günden sonra PRORCSHOP’e bildirilen Kurumsal üyeliği sonlandırma taleplerinde üyelik ilgili dönem sonu itibariyle sona erdirilecektir.

3.1.3.  PRORCSHOP tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumsal üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.

3.2.   Kurumsal Üyeliğin Prorcshop tarafından İptal Edilmesi Halleri

3.2.1.   Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin PRORCSHOP Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği PRORCSHOP’in belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

3.2.2.  Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.

3.2.3.  Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde PRORCSHOP 2 işgünü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.